2-700 3_780_200 _MG_1202

Като водещ производител на вълнообразен картон и опаковки от вълнообразен картон, наш приоритет  е да постигаме възможно най-високо ниво на качество, което да удовлетворява или да надминава очакванията на клиентите ни.

За да гарантираме съответствие с приетите изисквания,  ние извършваме контрол на всеки етап от технологичния  процес при производство на велпапе и опаковки.

Физико-механичната ни лаборатория е оборудвана с модерна техника на водещи европейски фирми,  осигуряваща високо ниво на точност и достоверност на резултатите от извършваните измервания.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА „ДУНАПАК-РОДИНА” АД

Водени от предизвикателствата на съвременната пазарна среда и в отговор на повишаващите се изисквания на клиентите, ние оценяваме, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез фокусиране върху качеството в целия аспект от дейности на „Дунапак-Родина“ АД.

В тази връзка , ние поставяме като наша водеща цел:

Пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, чрез високо качество на предлаганите продукти и услуги.

Ние ще използуваме ефективно всички налични финансови, човешки и технологични ресурси и ще извършваме активна и целенасочена работа за изпълнение на следните основни задачи:

  • Поставяне на управлението и осигуряването на качеството в основата на всички наши бизнес планове и пазарни стратегии и включването им в критериите за оценка на работата на всеки служител в дружеството;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на техническото оборудване, внедряване на нови технологии и постигане пълно съответствие с нормативните и други приложими изисквания;
  • Непрекъснато проучване на изискванията и очакванията на клиентите ни с цел постигане на максимална гъвкавост и гарантиране постоянно високо качество на предлаганите продукти и услуги;
  • Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчиците на стоки и услуги за повишаване способността на двете страни да гарантират качествен продукт;
  • Поддържане на международно признатата Система за управление на качеството ISO 9001, гарантираща непрекъснато подобрение, и превръщането й в неразделна част от процеса на развитие на Компанията;
  • Непрекъснато подобряване ефикасността на процесите от системата за управление;
  • Създаване на работна среда и осигуряване на условия и ресурси за непрекъснато обучение, повишаване квалификацията и развитие на персонала;
  • Насърчаване на служители от всички нива да работят в посока на непрекъснато подобряване качеството на продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти;
  • Провеждане на редовни прегледи и одити на системата за управление и оценка на постиженията и напредъкът спрямо приетите стандарти.

Ръководството на „Дунапак-Родина” АД е убедено, че служителите ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, ще допринесе за изпълнение на политиката, и свързаните с нея ангажименти.

11.07.2011 г.

gal02 gal03 gal04 gal05 gal06 gal08 gal07 gal09 gal10 gal11 gal12 gal13 gal14 gal_15 gal16 gal17 gal18 gal01

Headquarter Dunapack Packaging, Wiener Neudorf

Dunapack Dentaş, Adana

Dunapack Dentaş, Çorlu

Dunapack Dentaş, Denizli

Dunapack Magyarország, Dunaújváros

Dunapack Mosonpack, Mosonmagyaróvár

Dunapack Eurobox, Ujazd

Dunapack Ukraina, Tsyurupinsk

Dunapack Ukraina, Hodorov

Dunapack Mosburger, Wien

Dunapack Magyarország, Budapest

Dunapack Mosburger, Strasswalchen

Dunapack Valoviti, Zabok

Dunapack Rodina, Plovdiv

Dunapack Rambox, Sfântu Gheorghe

Dunapack Magyarország, Nyíregyháza

Dunapack Spremberg, Spremberg

Dunapack Logipack, Budapest