2-700 3_780_200 _MG_1202

В изпълнение на ангажиментите залегнали в Политиката по околна среда и безопасност и здраве при работа, Ръководството на „Дунапак-Родина“ АД  е поставило като свой приоритет постигането и поддържането на пълно съответствие с приложимото законодателство в тези области .

 Компанията извършва периодичен преглед и  оценка на аспектите на околната среда и рисковете по безопасност и здраве при работа, свързани с цялостната й дейност.  За постигане на непрекъснато подобрение,  Ръководството на компанията поставя ежегодно цели, насочени към  подобрение на компонентите на околната среда и безопасността и здраве при работа, чрез въвеждане на нови по – безопасни технологии и оборудване, внедряване на системи за мониторинг и контрол, и непрекъснато повишаване на знанията и компетентността на служителите от всички нива в организацията.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА „ДУНАПАК-РОДИНА” АД

Ръководството на „Дунапак-Родина“ АД, поставя опазването на околната среда, създаването на здравословна и безопасна работна среда, и насърчаването на здравето и безопасността при работа като обща цел за служителите от всички нива в организацията.

За постигането на тази цел ние се ангажираме да:

 • Включваме в процеса на бизнес планиране въпросите, засягащи опазването на околната среда и подобряването на безопасността и здраве при работа, като по този начин гарантираме, че отговорното управление на тези процеси ще бъде неразделна част от нашата дейност;
 • Поддържаме и непрекъснато подобряваме международно признатите системи за управление на околната среда (ISOOHSAS);
 • Постигаме пълно съответствие с нормативните и всички други изисквания, приети от организацията;
 • Насърчаваме, обучаваме и подпомагаме нашите служители и управляваме дейностите си така, че да предотвратяваме замърсяването на околната среда;
 • Работим за подобряване на ефективността при използване на ресурсите – включително вода, опаковки, енергия и други суровини, като намаляваме и контролираме тяхното потребление;
 • Подобряваме процеса на управление на отпадъците и гарантираме, че същите се рециклират или унищожават безопасно и нанасят минимално въздействие върху околната среда;
 • Внедряваме нови технологии и оборудване, за да намалим риска за хората и околната среда, и да гарантираме безопасността на машините, съоръженията и работните процеси;
 • Поддържаме програми, процедури и извършваме дейности за ефективен контрол на опасностите, които биха довели до инциденти и злополуки или биха имали негативно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда;
 • Изграждаме фирмена култура чрез която всички служители споделят ангажираност към политиката на Компанията, като провеждаме непрекъснати обучения и консултиране по въпроси, касаещи здравето, безопасността и опазването на околната среда;
 • Работим съвместно с обществени и частни организации в търсенето на решения по проблеми, касаещи опазването на околната среда и подобряване на безопасността и здравето при работа;
 • Провеждаме редовни прегледи и одити на системите за управление и оценяваме нашите постижения и напредък спрямо приетите стандарти.

Ръководството на „Дунапак-Родина” АД е убедено, че служителите ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, ще допринесе за изпълнение на политиката, и свързаните с нея ангажименти.

11.07.2011 г.

gal02 gal03 gal04 gal05 gal06 gal08 gal07 gal09 gal10 gal11 gal12 gal13 gal14 gal_15 gal16 gal17 gal18 gal01

Headquarter Dunapack Packaging, Wiener Neudorf

Dunapack Dentaş, Adana

Dunapack Dentaş, Çorlu

Dunapack Dentaş, Denizli

Dunapack Magyarország, Dunaújváros

Dunapack Mosonpack, Mosonmagyaróvár

Dunapack Eurobox, Ujazd

Dunapack Ukraina, Tsyurupinsk

Dunapack Ukraina, Hodorov

Dunapack Mosburger, Wien

Dunapack Magyarország, Budapest

Dunapack Mosburger, Strasswalchen

Dunapack Valoviti, Zabok

Dunapack Rodina, Plovdiv

Dunapack Rambox, Sfântu Gheorghe

Dunapack Magyarország, Nyíregyháza

Dunapack Spremberg, Spremberg

Dunapack Logipack, Budapest